İstifadə qaydaları

Bu internet səhifələrinin məzmunu ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına xidmət edir. Burada açıqlanan məlumatların düzgünlüyünə, aktuallığına və anlaşıqlı olmasına diqqətlə nəzər yetirilir. Məlumatların məzmunu mütəmadi olaraq yeniləşdirlir.
Bu veb saytda dərc edilmiş məlumatlar və dizayn elementlərinin müəlliflik hüququ qorunur. Bizim yazılı icazəmiz olmadan məlumatların nə tam, nə də hissə şəklində çap edilməsi, surətinin çıxarılması, çoxaldılması, tərcümə olunması və ya hər hansı bir digər üsulla istifadə olunması qadağandır. Bu xüsusilə bizim tərəfimizdən nəşr edilmiş və yaradılmış məlumatlar, sənədlər, səhifələr, objektlər və s.-yə aid edilir.

Fotolar:
Fərid Xayrulin, Bahadur Cəfərov, Semyon Şalmeyev, Adil Çeləbiyev, Orxan Aslanov, Mirzə Şərifov, Sənan Aləsgərov, Fəxriyyə Məmmədova, Yuliya Rusyayeva, Mariya Şutikova, Ruslan Məmmədov, Rüstəm İsmayılov, Tağı Cəfərov, Aleksandr Ruşan, Nəriman İsmayılov və Viktoriya Ocaqnavin.