“Azerbaijani miniatures” ::: Mais Aliyev

“Azerbaijani miniatures”

Mais Aliyev


Artist Mais Aliyev
Name “Azerbaijani miniatures”
Year 1998
Osnova and texnika paper
Dimensions mixed technique
Weight 41x63cm