“Village in the mountains” ::: Yusif Mirza

“Village in the mountains”

Yusif Mirza


Artist Yusif Mirza
Name “Village in the mountains”
Year oil on the cartoon
Osnova and texnika 42x69cm