“Woman” ::: Yusif Mirza

“Woman”

Yusif Mirza


Artist Yusif Mirza
Name “Woman”
Year 2006
Osnova and texnika oil on canvas
Dimensions 45x70cm