Museum Center on Facebook
museum_youtube
Russian museum
Yarat - oil

Concept of activity

Сегодня Музейный Центр Министерства Культуры и Туризма - это место, где собираются все те, кто хо-чет приобщиться к культуре, искусству и науке. Здесь проводит досуг интеллигенция нашей столицы.

Именно здесь сегодня с большим успехом проходят выставки классического и концептуального искусст-ва современного Азербайджана, юбилеи и персо-нальные выставки знаменитых художников, показы дебютных произведений молодых и начинающих творцов.

Музейный Центр по праву можно назвать самым ак-тивным действенным центром культуры города, к ко-торому относятся: Галерея Искусств - одна из самых больших и красивых выставочных галерей города, Ак-товый Зал, для проведения различных мероприятий, и уникальный Круглый Зал Торжеств, расположенный под стеклянным куполом здания, где можно проводить презентации и церемониальные открытия

За последние годы Музейный Центр превратился в ак-тивно посещаемый Центр культуры нашего города, любимым местом проведения различных мероприятий, Международных конференций ЮНЕСКО, ООН, соб-рания TURKSOY, стран участников СНГ по культур-ному сотрудничеству, семинаров, коллегий, презента-ций различного характера, пленумов, пресс-конференций, вечеров памяти известных культурных и политических деятелей, конкурсов по бальным танцам, концертов, выставок, фестивалей фото и современного искусства, конкурсов, персональных выставок извест-ных и молодых художников и.т.д. В 2005 году в Му-зейном Центре был организован отдел культурного развития и международных отношений, занимающийся разработкой новых культурных программ и мероприя-тий широкого профиля. В работе применяются новей-шие формы менеджмента и маркетинга в сфере куль-туры (работа по спонсорам, службы гостеприимства, отдела справочной службы - ресепшн), создание клуба «Друзей Музея», проведение корпоративных вечери-нок, реклама и.т.д.
Музейный Центр Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской Республики тесно сотрудничает с музеями России, Грузии, США, Франции, Германии.

Nəticədə burada yaradiciliq mühiti və mədəni sənayelərin inkişafina müsbət şərait yaradilacaqdir. Ziyarətçilər və tamaşaçilar hansisa bir məqsədlə bura gələndə, məsələn, sərgi baxişina, digər zalda gördüklərindən daha artiq bəhrələnəcəklər. Mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə maraq və yaradiciliğa tələbat artacaq və mədəniyyətin yeni sahələri yaranacaq. Eyni zamanda bu obyekt bütöv Azərbaycan irsinin vizit kartina çevriləcək, tamaşaçilari maraq üzrədigər muzeylərə, tarixi əhəmiyyət kəsb edən digər obyektlərə, rayonlara, teatrlara göndərəcək. Xarici qonaqlar və turist qruppalari təkcə bu obyektin ziyarət etməklə bizim zəngin mədəniyyətimizin haqqinda geniş informasiya alacaqlar.

AMMM-nin əsas vəzifələri olaraq aşağdakilar nəzərdə tutulur:

Xariciqonaqlarin Azərbaycanin zəngin mədəni həyati ilə tanişliği
Azərbaycan əhalisi arasinda mədəni mühiti inkişafinin məqsədilə təbliğat işinin aparilmasi.
Gənclər üçün açiq kommunikasiya mühitinin təşkili
Geniş kütləvi ictimaiyyətin cəlb edilməsi üçün imkanlarin yaradilmasi
Ailələr üçün istirahət şəraitinin yaradilmasi
Tamaşaçilarin cəlb edilməsi məqsədilə yeni metodoqogiyanin işlənməsi, marketinq araşdirmalarinin aparilmasi
Mədəniyyət sahəsində yeni texnologiyalarin tətbiqi

Vugar_Ali_oct_2019_right
Mahmud_Rustamov_jun_2019_right
Vadud_Muezzin_may_2019_right
All_you_need_apr_2019_right
Minavvar_Rzayeva_apr_2019_right
Neyroelm_2019_right
Baki_Milli_Geyim_Evi_mar_2019_right
Reinkarnasiya_2019_right_01
Xezine_2019_right
Rafis_Ismayilov_feb_2019_right
Narmin_Ibrahimova_feb_2019_right_01
Arif_Aziz_2019_right
Etiraf_dec_2018_right
Human_Rights_dec_2018_right
Carlos_Mota_2018_right
Minabi_2018_right
Fashion_Week_2018_right
Farhad_Hamzaliyev_oct_2018_right
Leyla_Axundova_jun_2018_right
Living_Legacy_2018_right
Vadud_Muezzin_may_2018_right
azerbaijan_film_posters_apr_2018_right
Exhibition_Talents_march_2018_right
Elza_Seyidcahan_2018_right
Firengiz_Huseynova_feb_2018_right
Rasim_Ismaylov_feb_2018_right
Bahram_Bagirzade_jan_2018_right
Under_an_Angels_Wing_right
Niyaz_Najafov_right
MirNadir_Zeynalov_nov_2017_right
Hasan_Haqverdiyev_oct_2017_right
Shane_Guffogg_2017_01_right
Tamilla_Hasanova_right_01
art_kukla_01_right
Vugar_Muradov_2016_right
Night_Fairytales_right_01
Biennale_2015_03_right
coffee_jun_2015_right
Kukla_Gallery_right